فیش های واریزی نیکوکاران

در ابتدای هر ماه مبالغ جمع آوری شده توسط شما نیکوکاران عزیز سایت گیفت کارت به حساب موسسه ی خیریه ی کودکان مبتلا به سرطان واریز می گردد و رسید پرداخت آن در این صفحه قرار داده می شود.

هفتاد و هفتمین فیش واریزی کمک های نیکوکارن گیفت کارت به حساب کودکان مبتلا به سرطان واریز گردید.

فیش واریزی مهر 96

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 443300 تومان به حساب موسسه خیریه محک

فیش واریزی آبان ماه 96

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1144900 تومان به حساب موسسه خیریه محک

فیش واریزی آذر ماه 96

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 608700 تومان به حساب موسسه خیریه محک

فیش واریزی دی ماه 96

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 609600 تومان به حساب موسسه خیریه محک

فیش واریزی بهمن ماه 96

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 847400 تومان به حساب موسسه خیریه محک

فیش واریزی اسفند ماه 96

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1357800 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش های واریزی نیکوکاران سایت گیفت کارت

فیش واریزی فروردین ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 913800 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی اردیبهشت ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 759400 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی خرداد ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1181000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی تیر ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 965000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی مرداد ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 784500 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی شهریور ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 857500 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی مهر ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1228000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش-واریزی-مهر-ماه-97

فیش واریزی آبان ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1013000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی آذر ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1577000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی مهرماه 97

فیش واریزی دی ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1062000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی بهمن ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1146500 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریز بهمن ماه 97

فیش واریزی اسفند ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 810000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی اسفند ماه 97

فیش واریزی فروردین ماه 98

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1017000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی فروردین ماه 98

فیش واریزی اردیبهشت ماه 98

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1085000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی خرداد ماه 98

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1163000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریز خرداد ماه 98

فیش واریزی تیر ماه 98

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1467000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی تیر ماه 98

فیش واریزی مرداد ماه 98

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1850000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی شهریور ماه 98

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1560000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی شهریور ۹۸

فیش واریزی مهر ماه 98

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1790000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی آبان ماه 98

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1010000تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی آذر ماه 98

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1570000تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریز نیکوکاران آذر

فیش واریزی دی ماه 98

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1200000تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

کمک به کودکان سرطانی فیش دی۹۸

فیش واریزی بهمن ماه 98

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1573000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی بهمن ماه 98

فیش واریزی اسفند ماه 98

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1934800 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

کمک به کودکان سرطانی

فیش واریزی فروردین ماه 99

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2708000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی فروردین ماه 99

فیش واریزی اردیبهشت ماه 99

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2370000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی خردادماه 99

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1805000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی خرداد ماه 99

فیش واریزی تیرماه 99

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1820000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی مردادماه 99

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2026400 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی شهریورماه 99

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2021500 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی مهرماه 99

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1912000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی مهرماه 99

فیش واریزی آبان ماه 99

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2104000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

خیریه کودکان خاص فانوس

فیش واریزی آذر ماه 99

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 3628000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

کمک به خیریه آذر ماه

فیش واریزی دی ماه 99

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2439100 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

نیکوکاران سایت گیفت کارت

فیش واریزی بهمن ماه 99

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2726800 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

نیکوکاران سایت گیفت کارت فیش واریزی بهمن ۹۹

فیش واریزی اسفند ماه 99

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 3815200 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

نیکوکاران سایت گیفت کارت فیش واریزی اسفند ۹۹

فیش واریزی فروردین 1400

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 3268000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

نیکوکاران سایت گیفت کارت فیش واریزی فروردین ۱۴۰۰

فیش واریزی اردیبهشت 1400

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 3157100 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

نیکوکاران سایت گیفت کارت فیش واریزی اردیبهشت ۱۴۰۰

فیش واریزی خرداد 1400

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2516000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

نیکوکاران سایت گیفت کارت فیش واریزی خرداد ۱۴۰۰

فیش واریزی تیر 1400

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 3167600 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی مرداد 1400

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2277600 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی شهریور 1400

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 3104800 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

خیریه شهریور

فیش واریزی مهرماه 1400

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2443400 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی آبان ماه 1400

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2493300 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی آذر ماه 1400

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 3199300 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی دی ماه 1400

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2406000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی بهمن ماه 1400

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2474700 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی بهمن ماه 1400

فیش واریزی اسفند ماه 1400

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2978200 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی فروردین 1401

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2900300 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی اردیبهشت 1401

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1917000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی مرداد ماه 1401

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2,600,000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی شهریور ماه 1401

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2,100,000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

خیریه فانوس

فیش واریزی مهر ماه 1401

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2,200,000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی آبان ماه 1401

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2,000,000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی آذر ماه 1401

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2,250,000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی دی ماه 1401

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2,350,000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی بهمن ماه 1401

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2,000,000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی اسفند ماه 1401

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1,700,000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی فروردین 1402

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2,400,000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی اردیبهشت 1402

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2,200,000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی خرداد ماه 1402

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2,490,100 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی تیر ماه 1402

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2,386,500 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی مرداد ماه 1402

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2,561,200 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی شهریور ماه 1402

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1,513,500 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی مهر ماه 1402

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 2,769,500 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی مهر ماه 1402

فیش واریزی آبان ماه 1402

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 5,495,700 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی آبان ماه 1402

فیش واریزی آذر ماه 1402

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 3,138,100 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی آذر ماه 1402

فیش واریزی دیماه 1402

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 3,790,000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی دی ماه 1402

فیش واریزی بهمن ماه 1402

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 4,580,000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی بهمن ماه 1402

فیش واریزی اسفند ماه 1402

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 5,859,000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی اسفند ماه 1402

فیش واریزی فروردین ماه 1403

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 4,169,000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی فروردین ماه 1043