فیش های واریزی نیکوکاران

در ابتدای هر ماه مبالغ جمع آوری شده توسط شما نیکوکاران عزیز سایت گیفت کارت به حساب موسسه ی خیریه ی کودکان سرطانی واریز می گردد و رسید پرداخت آن در این صفحه قرار داده می شود.

 بیستمین فیش واریزی کمک های نیکوکارن گیفت کارت به حساب کودکان سرطانی واریز گردید.

فیش واریزی مهر 96

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 443300 تومان به حساب موسسه خیریه محک

فیش واریزی آبان ماه 96

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1144900 تومان به حساب موسسه خیریه محک

فیش واریزی آذر ماه 96

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 608700 تومان به حساب موسسه خیریه محک

فیش واریزی دی ماه 96

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 609600 تومان به حساب موسسه خیریه محک

فیش واریزی بهمن ماه 96

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 847400 تومان به حساب موسسه خیریه محک

فیش واریزی اسفند ماه 96

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1357800 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش های واریزی نیکوکاران سایت گیفت کارت

فیش واریزی فروردین ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 913800 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی اردیبهشت ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 759400 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی خرداد ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1181000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی تیر ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 965000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی مرداد ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 784500 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی شهریور ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 857500 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی مهر ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1228000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش-واریزی-مهر-ماه-97

فیش واریزی آبان ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1013000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی آذر ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1577000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی مهرماه 97

فیش واریزی دی ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1062000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی بهمن ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1146500 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریز بهمن ماه 97

فیش واریزی اسفند ماه 97

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 810000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی اسفند ماه 97

فیش واریزی فروردین ماه 98

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1017000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

فیش واریزی فروردین ماه 98

فیش واریزی اردیبهشت ماه 98

جهت مشاهده اینجا کلیک کنید

واریز مبلغ 1085000 تومان به حساب موسسه خیریه فانوس

Rating: 4.3/5. From 4 votes.
Please wait...